ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

استامی پراید SP 20%

این محصول موجود است

حشره کشی سیستمیک با فعالیت نفوذی و تاثیر تماسی - گوارشی است که با اثر بر روی اعصاب مرکزی حشرات فعالیت خود را انجام می دهد. این حشره کش علیه کرم سیب، مینوز لکه گرد سیب و پسیل پسته به محض مشاهده آفت با نسبت 0.5 در هزار به کار می رود.

بهترین فاصله پس از آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز می باشد.