ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

ماتریک SC5%

این محصول موجود است

ماتریک یک حشره کش جدید از گروه دیاسیل هیدرازین است که برای کنترل آفات لاروی از راسته لپیدوپترا ( پروانه ها و شب پره ها) توصیه می شود. این آفت کش با مکانیسم اثر متفاوت خود برای استفاده در برنامه کنترل تلفیقی و شکستن مقاومت به سموم دیگر بسیار مناسب است.

ماتریک یک حشره کش IGR است که بیشتر به صورت گوارشی عمل نموده و پس از تغذیه توسط لارو های نسل اول و دوم موجب پوست اندازی ناقص و در نتیجه مرگ آنها می شود.

این آفت کش سمیت بسیار کمی برای پستانداران، موجودات غیر هدف و سایر بندپایان دارد.

این حشره کش  حاوی ماده موثره جدید و تخصصی کرومافنوزاید Chromafenozide بوده و برای کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی Helicoverpa armigera به میزان 1.5 لیتر در هکتار به ثبت رسیده است.

·         از ماتریک می توان برای کنترل سایر آفات لاروی مهم و خسارت زا مانند شب پره مینوز گوجه فرنگی،کرم قوزه پنبه، کرم خاردار پنبه، کرم ساقه خوار برنج، برگخوار چغندر قند ( کارادرینا)، پیله خوار نخود و ... نیز استفاده کرد.

 

بروشور حشره کش ماتریک