ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

رودر 80WP

این محصول موجود است

 قارچ کش رودر (Roder) تولید شرکت دوگال ترکیه با ماده موثره فوزتیل آلومینیوم برای کنترل بیماری گموز مرکبات در ایران توسط شرکت رویال ( دارویی کشاورز ) در مورخ 96/5/2 ثبت گردید.خاصیت قارچ کشی این ماده در حدود 40 سال پیش مشخص گردید و تاکنون کارایی آن در کنترل بیماری های گیاهی حفظ شده است.   این قارچ کش در طبقه بندیFRAC (Fungicide Resistance Action Committee)  در گروه P یعنی موادی که مکانیسم دفاعی گیاه را تقویت می کنند قرار دارد.  

رودر مثالی کمیاب از محصولاتی است که در هر دو آوند چوبی و آبکش ( رو به بالا و پایین) حرکت دارند. به این ترتیب می توان این قارچ کش را به صورت محلول پاشی و آبیاری مصرف نمود.  توانایی این قارچ کش در کنترل بیماری ها احتمالا به دلیل تجزیه شدن فوزتیل وتولید اسید فسفونیک(Phosphonic acid) است. این ماده به دو طریق، تقویت مکانیسم طبیعی گیاه و اثر مستقیم بر روی بیمارگر از بروز و شدت بیماری می کاهد.  این قارچ کش مانع از جوانه زنی اسپور و نمو میسلیوم و تولید اسپور می شود. بیماری های مهم و متعددی که توسط قارچ های فیتوفترا(Phytophthora spp.)، پیتیوم (Pythium spp.)، پلاسموپارا(Plasmopara spp.)، برمیا (Bremia spp.)و .... ایجاد می شوند می تواند به وسیله رودر کنترل شوند. برخی از بیماری های مهم و شناخته شده عبارتند از: گموز مرکبات، گموز پسته، سفیدک داخلی در میوه ها و سبزیجات.

میزان مصرف رودر برای کنترل بیماری گموز مرکبات 2 در هزار به صورت محلول پاشی می باشد.