ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

کینگ فول منیزیم امکس

این محصول موجود است

عنصر منیزیم بخشی از کلروفیل گیاه است لذا در فتوسنتز گیاهان اثرمهمی داشته و نهایتاً در شادابی و عملکرد اثر خواهد داشت. در مواردی که به هر دلیلی گیاه دچار کمبود منیزیم شده باشد، این کود تک عنصری به سرعت آن را مرتفع ساخته و از ایجاد خسارت پیشگیری می نماید. 

عنصر

منیزیم

درصد حجمی

22