ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

اس دبلیو سون (SW7) امکس

این محصول موجود نیست

اس دبليو سون يك خيس كننده با منشاء سيليكون است كه برای بهبود و افزايش جذب مواد غذايی از طريق برگ طراحي و ساخته شده است. بعلاوه، زمانی كه در نسبت های بالاتر استفاده شود سيليسيم مورد نياز گياه را نيز تأمين می كند. همچنين می تواند اثر بازدارندگی بر روی آفاتی نظير شته ها، كنه قرمز، تريپس و مگس سفيد داشته باشد.