ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

کلرپیریفوس EC 40.8%

این محصول موجود نیست

حشره کشی فسفره با اثر تماسی، گوارشی و تا حدی تدخینی است و علیرغم نداشتن خاصیت سیستمیک با نفوذ در بافت گیاه قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات می باشد. کلرپیریفوس را می بایست در مراحل اولیه رشد حشرات مصرف نمود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. نحوه اثر این حشره‌کش عصبی بوده و از طریق مهار آنزیم کولین استراز موجب از بین رفتن حشره می گردد.

این سم برای کنترل انواع شپشک ها، مگس های مینوز و کرم ساقه خوار برنج، با نسبت 1/5 تا 2/5 لیتر در هکتار استفاده می شود. فاصله بین آخرین سمپاشی با کلرپیریفوس، تا برداشت محصول 14-7 روز است.