ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

دلتامترین EC 2.5%

این محصول موجود است

حشره کشی پایروتیروئیدی با خاصیت تماسی است و قادر به کنترل طیف وسیعی از انواع آفات می باشد. این ترکیب اثر ضربه­ای دارد و در لایه کوتیکول بدن و لایه مومی سطح برگ گیاهان نفوذ می کند. این حشره کش برای کنترل انواع آفات برگخوار و میوه خوارو همچنین برخی آفات مکنده در درختان و گیاهان زراعی به میزان 0/5 لیتر در هکتار مصرف می شود. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 3 روز می باشد.