ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

متام سدیم SL 32.7%

این محصول موجود نیست

نماتد کش، حشره کش، قارچ کش، علف هرز کش و ضدعفونی کننده خاک با خاصیت تدخینی است. این آفت کش از طریق تجزیه به متیل ایزوتیوسیانات عمل کرده و دارای خاصیت گیاه سوزی شدید است و معمولا برای ضدعفونی خاک قبل از کاشت و کنترل نماتد ها به نسبت 50 گرم در هر متر مربع خاک استفاده می شود. معمولا بسته به نوع خاک،  تا یک تا دو ماه بعد از کاربرد متام سدیم نباید اقدام به کاشت نمود.