ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

هیومی سوپر

این محصول موجود است

این محصول که از لئوناردیت با کیفیت استخراج شده است، کاملاً محلول در آب بوده و با کلات کردن عناصر فلزی و جلوگیری از فرار آنها از خاک این مواد را در دسترس گیاهان قرار می دهد. حاصلخیز نمودن خاک با مصرف هیومی سوپر، ضامن کاهش نیاز به مصرف انواع کودها می باشد. 

مقادیر تضمین شده محصول (% w/w)

ماده آلی%

17

مجموع هیومیک و فولویک اسید %

15

اکسید پتاسیم محلول در آب(K2O) %

7.5

pH (10%)      12- 10