ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

سوپر استم 3 سی

این محصول موجود است

سوپر استم 3 سی یک تنظیم کننده رشد است که بر روی تولید کننده های جیبرلیک اسید در گیاه اثر گذاشته و آن را کنترل می کند. این ماده از طریق کاهش فعالیت مریستم انتهایی باعث انتقال منابع غذایی به سایر اندام ها می شود. اثرات و خواص این ماده در گیاهان مختلف به شکل های متفاوتی بروز می کند. با این حال، افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات کمی و کیفی از اثرات مشخص و حتمی سوپر استم 3 سی است. از اثرات فیزیکی و قابل مشاهده بر روی گیاهان می توان به کوتاه تر شدن و قوی تر شدن ساقه، کاهش فاصله میانگره ها، یکسان شدن اندازه میوه ها، افزایش تعداد غده ها، افزایش ماندگاری پس از برداشت و زودرس شدن محصول اشاره کرد. 

 

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گوجه فرنگی گلخانه ای

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گندم

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در سیب زمینی-فارس

بررسی کاربرد سوپر استم 3 سی در سیب زمینی

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج-مازندران

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در کاهش ارتفاع نشاء گوجه فرنگی