ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

ماوین تاگروس

این محصول موجود است

 

ماوین یک فرمولاسیون جدید حاصل از اختلاط هیومیک اسید با عناصر غذایی گیاهی، پروتئین های دریایی و حیوانی و کلات های ویتامین ها است که به هدف دستیابی به عملکرد مطلوب ساخته و ارائه شده است. هیومیک اسید به دست آمده از منشاء غنی آلی و معدنی مواد ضروری برای رشد گیاه را فراهم می آورد. به علاوه ماوین می تواند در افزایش هوادهی خاک، بهبود ظرفیت نگه داری آب و کاهش فرسایش خاک موثر باشد.

 

کاربرد برگی ماوین در مراحل اولیه رشد موجب افزایش رشد طولی ریشه ، شاخه ها و سطح برگ ها می گردد. بهبود خصوصیات گرده افشانی با افزایش توانایی جوانه زنی دانه گرده و طول لوله آن به دلیل وجود اسید آمینه های مختلف به ویژه ال-لیزین در ترکیب  ماوین است.  

 

 

خصوصیات برجسته ماوین:

 

  • ریزش گل و میوه کمتر، بهبود کیفیت طعم و  ماندگاری پس از برداشت در میوه ها و سبزیجات

  • بهبود فاصله میان گره ها و تاخیر در ریزش گلبرگ در گل ها

  • عطر بهتر در قهوه

  • افزایش طول ریشه در اغلب گیاهان

  • افزایش رشد شاخه های جانبی و انتهایی

  • افزایش میزان سبزینگی

  • یکنواختی در اندازه و شکل میوه ها

  • افزایش عملکرد و کیفیت بازار پسندی

افزایش مقاومت عمومی گیاه