ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

اصلاح کننده های آب و خاک

اصلاح کننده های آب و خاک موادی هستند که به جذب بهتر مواد غذایی و سموم و به طور کلی بهبود عملکرد آنها کمک می کنند.

مواد هیومیکی از جمله بهترین اصلاح کننده های خاک هستند که با خاصیت کلات کنندگی بالای خود جذب عناصر ریز مغذی را بهبود می دهند. این مواد همچنین با تحریک به رشد میکروارگانیسم های خاک به افزایش فعالیت میکروبی خاک نیز کمک نموده و از طریق افزایش ظذفیت نگهداری آب در خاک تحمل گیاه را در برابر خشکی و گرما بیشتر می نمایند. 

مواد کاهنده کشش سطحی از جمله موادی هستند که به افزایش کارایی محلول پاشی ها کمک می کنند. این مواد با پخش کردن یکنواخت ذرات محلول پاشی بر روی برگ گیاهان سطح تماس کود ها و آفت کش ها را با گیاه بیشتر  و در نتیجه امکان جذب آنها را افزایش می دهند.