ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گندم

در بهار سال 1391 سوپر استم 3 سی بر روی گندم های کشت شده در منطقه مرودشت فارس محلول پاشی شد. این آزمایش منجر به افزایش عملکرد که عمدتا از طریق کاهش درصد پوکی خوشه بود، گردید. چراکه وزن هزار دانه کاهش یافت و این به دلیل کمبود عناصر غذایی به خصوص عناصر ریز مغذی می باشد. 

نتیجه مثبت دیگر ناشی از کاربرد سوپر استم 3 سی یکسان شدن ارتفاع ساقه ها است.

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.