ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی کارایی سوپر وت گلد

کارایی سوپروت گلد در افزایش اثر سموم و کود ها از طریق کاهش کشش سطحی و پخش شدن قطرات محلول پاشی بر روی برگ ممکن می شود. این امر را در مزرعه پنبه ای واقع در گنبد از توابع گلستان آزمودیم. 

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.