ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر سوپر وت گلد در افزایش کارایی علف کش ها

در طی آزمایش های مختلف قدرت سوپر وت گلد در افزایش کارایی علف کش ها ثابت شد. دو آزمایش زیر نمونه هایی از آنها هستند:

افزایش قدرت علف کشی و تسریع آن در مزرعه چغندر- فارس

افزایش قدرت علف کشی و تسریع آن در مزرعه گوجه فرنگی - فارس