ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر کام کت در رشد و عملکرد برنج

عصاره گیاهی کام کت در چهار مزرعه برنج در استان مازندران به طور همزمان مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش ها اثر کاربرد قبل از کاشت ( تیمار بذر) در مقابل عدم استفاده در این مرحله نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

افزایش عملکرد قابل توجه در همه مزارع، افزایش مقاومت به بیماری ها و تنش های محیطی و عدم وجود تفاوت معنی دار بین کاربرد سه مرحله ای و دو مرحله ای از نتایج این آزمایش ها بود. 

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.