ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

افزایش عملکرد و مقابله با خشکی بوسیله سوپر استم 3 سی

کاربرد ماده تنظیم کننده رشد سوپر استم 3 سی در غلات منجر به کاهش رشد رویشی، افزایش مقاومت به تنش خشکی و افزایش عملکرد می شود.

این محصول که در مراحل ابتدایی رشد غلات مورد استفاده قرار می گیرد از طریق کنترل تولید جیبرلیک اسید از رشد رویشی بیش از حد جلوگیری نموده و منجر به قطور تر شدن ساقه اصلی، کاهش ارتفاع ساقه، یک اندازه شدن ساقه های خواهری و افزایش دانه های سالم و کامل می شود.

یک اندازه شدن ساقه های خواهری ( فرعی) باعث آسان شدن برداشت به وسیله کمباین و سایر ادوات مکانیزه و همچنین جلوگیری از هدر رفت دانه می شود.

مقاله مرتبط

مقاله مرتبط