ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

اثر سیلیس در افزایش استحکام میوه و مقاومت به بیماری

مصرف سیلیکات پتاسیم به صورت خاکی و برگی باعث افزایش استحکام و ضخامت میوه می شود.
در آزمایشی که به هدف شناسایی اثر سیلیسیم در دانشگاه سریلانکا بر روی فلفل انجام شده است، علاوه بر نتایج فوق میزان ضایعات میوه نیز کاهش یافت. کاربرد خاکی 67 و کاربرد برگی 39 درصد این مشکل را رفع کردند.
هر دو روش کاربرد نیز توانستند شروع آلودگی به بیماری را تا دو روز به تاخیر بیندازند.

این آزمایش همچنین نشان داد مصرف خاکی سیلیس اثر بهتری در مقاومت به بیماری ها دارد.

در این بررسی روش خاکی هر هفته و روش برگی هر روز تکرار می شد.