ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

اهمیت گرده افشانی در تولید محصولات کشاورزی

  •   حدود 35 درصد محصولاتی که در دنیا تولید می شود نیاز به گرده افشانی توسط حشرات و سایر جانوران گرده افشان دارند Klein et al.,2007))

 

  • ·    میوه های گرده افشانی شده با زنبور سنگین تر بوده و بد شکلی کمتری دارند و بازار پسندی بهتری پیدا می کنند. قرمزی میوه در گوجه فرنگی و توت فرنگی افزایش، نسبت شکر به اسید کاهش و استحکام میوه بیشتر می شود. همه اینها مجموعا باعث افزایش ماندگاری بیشتر میوه می شوند که از اتلاف میوه به میزان 11 درصد جلوگیری می کند. زنبور های گرده افشان ارزش بازاری میوه را به میزان 38.6% بیشتر از گرده افشانی با باد و 54.3% بیشتر از گرده افشانی دستی افزایش دادند.

 

  • ·   عواملی مثل تشکیل میوه، اندازه میوه و شکل میوه تحت تاثیر گرده افشانی با زنبور هستند. در آزمایش های صورت گرفته، گرده افشانی باعث افزایش استحکام میوه در گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل، بادمجان و ملون ها گردید (Klatt et al., 2013)

 

  • ·     در مطلالعات انجام شده روی اثر گرده افشانی با زنبور متوسط عملکرد بین 18 تا 71 درصد در محصولات مختلف افزایش پیدا کرده و همچنین کیفیت محصول نیز درآنها بهبود و افزایش پیدا کرد. در گیاهان زراعی میزان روغن در کلزا افزایش و درصد پوکی در باک ویت ( گیاهی از خانواده پولیگوناسه که دانه آن مصرف خوراکی دارد) کاهش پیدا می کند. نکته قابل توجه از این مطالعات این است که افزایش عملکرد و کیفیت با افزایش تعداد دفعات بازدید رابطه مستقیم دارد Bartomeus et al., 2014)).

 

  • ·         تشکیل میوه در گوجه فرنگی هایی که گرده افشانی با زنبور نداشتند 30.2% بود در حالیکه این میزان برای تیمار هایی که دفعات بازدید مختلفی توسط زنبور بامبل داشتند بین 83.3 تا 100 درصد بود. اندازه، تعداد دانه ها و وزن میوه همگی در تیمار های زنبور های بامبل افزایش پیدا می کند (Morandin et al., 2001)  .

 

  • ·        در مطالعه ای دیگر چهار روش گرده افشانی در گوجه فرنگی گلخانه ای مورد مقایسه قرار گرفت، میزان میوه نشینی (Fruit set) در تیمار زنبور های بامبل 99.1، استفاده از هورمون 96.7، در استفاده از لرزاننده 76.7 و در کنترل 65.7 درصد بود.

 

  • ·       این آزمایش علاوه بر اینکه ثابت نمود گیاهان بازدید شده توسط زنبور های بامبل بیشترین عملکرد را به همراه آوردند، نشان داد این زنبور ها محدوده دمایی 17 تا 42 درجه سانتیگراد را در روز و 2 تا 14 درجه سانتیگراد را در شب به خوبی تحمل و در آن فعالیت می کنند.

 

  • ·   زنبور های بامبل علاوه بر اینکه میوه های سفت تر ، با دانه بیشتر و ظاهر بهتر تولید می کند، وزن میوه را نسبت به شاهد 42 درصد و نسبت به هورمون 25 درصد افزایش می دهد (Attal et al., 2003) .