ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در کاهش ارتفاع نشاء گوجه فرنگی

در آزمایشی که جهت تعیین بهترین دز برای کاربرد سوپر استم 3 سی روی نشاء گوجه فرنگی انجام گرفت، مشخص گردید محلول پاشی نشاء  ها با دز 1 در هزار علاوه بر اینکه باعث کاهش ارتفاع نشاء، افزایش قطر ساقه و حجم ریشه می شود از نظر اقتصادی و فنی نیز به صرفه می باشد.