ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر برنامه کودی امکس در باغ سیب

در فصل رشد سال 1391 کود های مختلف امکس در قالب یک برنامه غذایی در یک باغ سیب در یکی از مراکز مهم تولید سیب ایران ( سمیرم - اصفهان) مورد بررسی قرار گرفتند. کاربرد این برنامه کودی به طور شگفت آوری توانست میزان ریزش میوه را کاهش داده و عملکرد را حداقل به میزان 40 درصد افزایش دهد.

جزئیات بیشتر را می توانید با کلیک بر اینجا مشاهده نمایید.