ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر کود های امکس و قرص جیبرلیک اسید در عملکرد انگور

در این آزمایش اثر کاربرد قرص جیبرلیک اسید به صورت محلول پاشی، به تنهایی و به همراه با کود دهی اضافی، در مقایسه با روش کود دهی تنها مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش که در روستای زینالو ( ارومیه) و در فصل رشد 1392 صورت گرفت جیبرلیک اسید دو مرتبه محلول پاشی شد. در تعدادی از درختان علاوه بر جیبرلیک اسید از کود دهی به صورت محلول پاشی نیز استفاده شد. در تیماری دیگر همین کود ها بدون کاربرد جیبرلیک اسید استفاده شدند. نتایج آزمایش حاکی از تاثیر مطلوب جیبرلیک اسید در افزایش وزن میوه داشت. مصرف همزمان قرص جیبرلیک اسید و کوددهی بیشترین عملکرد و تراکم خوشه را داشت.

برای مشاهده جزئیات بیشتر می توانید اینجا را کلیک نمایید.